U bent hier: Home › Informatie › Privacy Statement

Privacy Statement

Voorwaarden/Privacy AFRI-FOLA

Algemene voorwaarden voor deelname aan AFRI-FOLA (weekend/workshops)

Deelname
Met het indienen van het inschrijfformulier gaat de deelnemer een overeenkomst aan en gaat hij akkoord met de algemene voorwaarden.
Aanwijzingen van de organisatie van AFRI-FOLA dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Aansprakelijkheid
Deelname geschiedt op eigen risico.

De organisatie van AFRI-FOLA of andere hieraan verbonden (rechts)personen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van de deelname. Tevens is de organisatie van AFRI-FOLA niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

De deelnemer vrijwaart de organisatie van AFRI-FOLA voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten.

Privacy verklaring

INLEIDING
De organisatie van AFRI-FOLA respecteert jouw privacy. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en informeren je graag over de veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens. De informatie over jou die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Je hebt altijd het recht op inzage, rectificatie en verwijderen.

Met dit privacy statement maken wij je duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij je privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken. WET- EN REGELGEVING Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is.

IDENTITEIT VAN DE GEGEVENSVERWERKER
Evenementen van AFRI-FOLA worden georganiseerd door Ousmane Seye, Sander Berkvens, Marianne Bosman en Gerie de Vroed.

WAAROM VERZAMELEN WIJ INFORMATIE?
Als je inschrijft voor het weekend of één van de workshops van AFRI-FOLA, vragen wij om persoonsgegevens.

We gebruiken deze gegevens om:

  • Je inschrijving en betaling af te handelen
  • Zo nodig contact met je op te nemen m.b.t. je deelname, voorafgaand aan, tijdens of na afloop van het evenement
  • Je te informeren over het evenement en eerstvolgende evenement

INZAGE VAN JE GEGEVENS
Het is mogelijk de organisatie van AFRI-FOLA om inzage van jouw gegevens te verzoeken. Wanneer je zelf om inzage in deze gegevens verzoekt worden deze pas aan jou verstrekt (via telefoon of e-mail) als er voldoende zekerheid is dat je bent wie je zegt dat je bent. Dit doen wij om jouw privacy te beschermen.

INFORMATIE STOPZETTEN
Als je geen prijs stelt op informatie over AFRI-FOLA, kun je ons dat schriftelijk laten weten, via het contactformulier op onze website of via info@afri-fola.nl. We zullen er dan voor zorgen dat wij je niet meer benaderen.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS STOPZETTEN
Als je het gebruik van jouw gegevens voor één van de genoemde doeleinden wilt beëindigen, of als je persoonsgegevens wilt laten verwijderen, dan kun je schriftelijk een verzoek indienen via het contactformulier op onze website of via info@afri-fola.nl.

OPGAVE VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS
Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt je via het contactformulier op onze website of via info@afri-fola.nl verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens.

AAN WIE WORDEN JOUW GEGEVENS VERSTREKT?
De gegevens die u aan de organisatie van AFRI-FOLA verstrekt kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo wordt er gebruik gemaakt van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving van de website. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BEELD-, VIDEO- EN GELUIDSMATERIAAL TIJDENS HET EVENT
De organisatie van AFRI-FOLA kan tijdens de evenementen beeld-, video- en geluidsmateriaal van deelnemers verzamelen. Dit materiaal kan gebruikt worden in promotiemateriaal zoals flyers en op de website en Facebook. Op uitdrukkelijk verzoek en met redenen omkleed zullen wij beeld-, video- en geluidsmateriaal verwijderen.

VRAGEN
We vinden het vanzelf spreken dat we je duidelijk en compleet informeren over jouw privacy. Heb je vragen over dit privacystatement of over de manier waarop de organisatie van AFRI-FOLA omgaat met jouw gegevens, dan kunt je ons jouw vraag stellen via het contactformulier op onze website of via info@afri-fola.nl.

KLACHTEN
Als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je je klacht melden via het contactformulier op onze website of via info@afri-fola.nl.

WIJZIGINGEN EN DATUM
Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacystatement vinden.
Deze algemene voorwaarden met privacystatement zijn het laatst gewijzigd op 21 mei 2018.

-->

Ogenblik a.u.b. ...